Nordic affect22 de juny | 20.00 h. | Palau de la Música de València | Sala Rodrigo

 Nordic affect 
Raindamage

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
Halla Steinunn Stefánsdóttir | violí
Antina Hugosson | viola
Hanna Loftsdóttir | violoncel i viola da gamba
Guðrún Óskarsdóttir | clavecí
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
Valgeir Sigurðsson | Raindamage (2014)

Hildur Guðnadóttir | Point of Departure (2016)

María Huld Markan Sigfúsdóttir | Clockworking (2013)

Anna Þorvaldsdóttir | Shades of Silence (2013)

Jóhann Jóhanns | Ein Rad, langsam rollt aus sich selber / A wheel, slowly, rolling out of itself (2017)

Úlfur Hansson | Þýð (2014)
▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Nordic affect

El conjunt islandés Nordic Affect ha sigut aclamat per les seues "exploracions plenes d'afecte" (BBC Music Magazine) i pel "compromís amb el seu repertori" (Classical Music). Fundat en 2005, Nordic Affect està format per un grup d'intèrprets d'instruments d'època units per la seua passió per recrear des d'una perspectiva diferent formes musicals ja conegudes i per aventurar-se en nous terrenys musicals. En 2013 el conjunt va ser candidat al Premi de Música del Nordic Council i va ser nomenat Intèrpret de l'Any en els Premis de la Música d'Islàndia en 2014.
Convençuts que la música no té fronteres, Nordic Affect ha portat la seua música al públic habitual de la música contemporània i el rock. L'encàrrec i interpretació de noves obres forma part dels objectius de Nordic Affect, ja que des dels seus inicis el grup ha combinat la interpretació de noves obres amb la música dels segles XVII i XVIII. A més, el grup participa en programes educatius i s'interessa pel paper de la dona en la història de la música.
Des del seu disc de presentació en 2007 les interpretacions de Nordic Affect es poden trobar en els segells Deutsche Grammophon, Bad Taste Records, Musmap, Brilliant Classics i Sono Luminus. El seu disc de 2015 Clockworking va formar part de la sèrie Songs We Love de NPR Radio i va aparèixer en les llistes d'àlbums de l'any de Night After Night, The Chicago Reader i The New Yorker. Al febrer de 2017, Nordic Affect va llançar Raindamage en Sono Luminus, que ja ha sigut escollit Disc de la Setmana en Q2 Music.

Notes al programa
Raindamage

Va ser composta per a Nordic Affect i es va estrenar en la Biblioteca d'Aigua de Roni Horn a Stykkishólmur, Islàndia en 2014. El títol està tret de l'obra d'Angela Rawling Wide slumber for lepidopterists. El treball va ser parcialment finançat a través del fons de composició de Musica Nova.
Valgeir Sigurðsson 
Point of departure

"Vaig escriure un solo de violí para Hallaa Steinunn de Nordic Affect en 2014. En l'estrena, els altres membres del grup em van preguntar bastant emocionats quan anaven a tocar una peça com eixa. Així que em vaig asseure en la taula de treball durant un temps per a escriure una peça com "aquesta" per al grup sencer. En la peça de violí 2 Circles em vaig fixar en la relació entre un músic i el seu instrument, i el violinista va haver d'afinar la seua veu amb l'instrument. La peça sona bastant simple, però requereix una gran concentració de la mà i la veu del músic.
En Point of departure continue explorant aquesta delicada relació entre una persona i el seu instrument, afegint l'afinación amb altres músics i les seues veus. Els músics necessiten tocar com si foren un únic instrument. Una veu."
Hildur Guðnadóttir 
Clockworking

"Va ser un encàrrec de Nordic Affect en 2013. Està escrita per a un trio de corda barroc i electrònica. La peça es basa en repetits motius rítmics i material tonal que funcionen com a rodes dentades de diferents grandàries en un mecanisme humà. Està influenciada per les cançons de treball tradicionals i la idea del treball manual repetitiu com a font per a la música i les rimes."
María Huld Markan Sigfúsdóttir 
Shades of Silence

"Està escrita amb tot el meu afecte per a Nordic Affect.
...una fuita interior i exterior als subtils matisos del silenci..."
Anna Thorvaldsdóttir 
A wheel, slowly, rolling out of itself

Va ser encarregada per a la gira de Nordic Affect per Estats Units.
Jóhann Jóhannsson 
ÞÝÐ

"El títol al·ludeix a una descripció meteorològica islandesa i es tradueix com a favorable, suau o agradable. 
És una de les paraules que arreplega la instal·lació de Roni Horn en la Llibreria d'Aigua de Stykkishólmur. L'obra va ser encarregada per Nordic Affect per al seu concert en el Festival de les Arts de Reikjavík en 2014."
Úlfur Hansson

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Nordic Affect

El conjunto islandés Nordic Affect ha sido aclamado por sus "exploraciones llenas de cariño" (BBC Music Magazine) y por el "compromiso con su repertorio" (Classical Music). Fundado en 2005, Nordic Affect está formado por un grupo de intérpretes de instrumentos de época unidos por su pasión por recrear desde una perspectiva diferente formas musicales ya conocidas y por aventurarse en nuevos terrenos musicales. En 2013 el conjunto fue candidato al Premio de Música del Nordic Council y fue nombrado Intérprete del Año en los Premios de la Música de Islandia en 2014.
Convencidos de que la música no tiene fronteras, Nordic Affect ha llevado su música al público habitual de la música contemporánea y el rock. El encargo e interpretación de nuevas obras forma parte de los objetivos de Nordic Affect, puesto que desde sus inicios el grupo ha combinado la interpretación de nuevas obras con la música de los siglos XVII y XVIII. Además, el grupo participa en programas educativos y se interesa por el papel de la mujer en la historia de la música.
Desde su disco de presentación en 2007 las interpretaciones de Nordic Affect se pueden encontrar en los sellos Deutsche Grammophon, Bad Taste Records, Musmap, Brilliant Classics y Sono Luminus. Su disco de 2015 Clockworking formó parte de la serie Songs We Love de NPR Radio y apareció en las listas de álbumes del año de Night After Night, The Chicago Reader y The New Yorker. En febrero de 2017, Nordic Affect lanzó Raindamage en Sono Luminus, que ya ha sido elegido Disco de la Semana en Q2 Music.

Notas al programa
Raindamage

Fue compuesta para Nordic Affect y se estrenó en la Biblioteca de Agua de Roni Horn en Stykkishólmur, Islandia en 2014. El título está sacado de la obra de Angela Rawling Wide slumber for lepidopterists. El trabajo fue parcialmente financiado a través del fondo de composición de Musica Nova.
Valgeir Sigurðsson
Point of departure

"Escribí un solo de violín para Halla Steinunn de Nordic Affect en 2014. En el estreno, los demás miembros del grupo me preguntaron bastante emocionados cuándo iban a tocar una pieza como esa. Así que me senté en la mesa de trabajo durante un tiempo para escribir una pieza como "esta" para el grupo entero. En la pieza de violín 2 Circles me fijé en la relación entre un músico y su instrumento, y el violinista tuvo que afinar su voz con el instrumento. La pieza suena bastante simple, pero requiere una gran concentración de la mano y la voz del músico.
En Point of departure continúo explorando esta delicada relación entre una persona y su instrumento, añadiendo la afinación con otros músicos y sus voces. Los músicos necesitan tocar como si fueran un único instrumento. Una voz."
Hildur Guðnadóttir 
Clockworking

"Fue un encargo de Nordic Affect en 2013. Está escrita para un trío de cuerda barroco y electrónica. La pieza se basa en repetidos motivos rítmicos y material tonal que funcionan como ruedas dentadas de diferentes tamaños en un mecanismo humano. Está influenciada por las canciones de trabajo tradicionales y la idea del trabajo manual repetitivo como fuente para la música y las rimas."

María Huld Markan Sigfúsdóttir 
Shades of Silence

"Está escrita con todo mi cariño para Nordic Affect.
...un escape interior y exterior a los sutiles matices del silencio..." 
Anna Thorvaldsdóttir 
A wheel, slowly, rolling out of itself

Fue encargada para la gira de Nordic Affect por Estados Unidos. 
Jóhann Jóhannsson
ÞÝÐ

"El título alude a una descripción meteorológica islandesa y se traduce como favorable, suave o agradable. La palabra es una de las que recoge la instalación de Roni Horn en la Librería de Agua de Stykkishólmur. La obra fue encargada por Nordic Affect para su concierto en el Festival de las Artes de Reikjavík en 2014."
Úlfur Hansson

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Nordic Affect

Icelandic ensemble Nordic Affect has been hailed for its “affectionate explorations” (BBC Music Magazine) and “commitment to their repertoire” (Classical Music). Founded in 2005, Nordic Affect was formed by a group of period instrument musicians who were united in their passion for viewing familiar musical forms from a different perspective and for daring to venture into new musical terrain. In 2013 the ensemble was nominated for the Nordic Council Music Prize and was named Performer of the Year at the Iceland Music Awards in 2014.
Believing that music knows no boundaries, Nordic Affect has brought its music-making to contemporary and rock audiences alike. The commissioning and performance of new works is integral to Nordic Affect’s mission as it has, from the group’s inception, combined new compositions with the music of the 17th and 18th centuries. In addition, the group emphasizes educational programming and highlights women’s role in music history.
Since their debut album in 2007, Nordic Affect's performances can be found on the Deutsche Grammophon, Bad Taste Records, Musmap, Brilliant Classics and Sono Luminus labels. Their 2015 album Clockworking made NPR's Songs We Love series and many best-of-the-year lists, including Night After Night, The Chicago Reader, and The New Yorker. In February 2017, Nordic Affect released Raindamage on Sono Luminus, which has already been named Album of the Week on Q2 Music.
+ INFO | www.nordicaffect.com
Notes
Raindamage

Raindamage was created for Nordic Affect and premiered at Roni Horn’s Library of Water in 2014. The title is derived from Angela Rawling's Wide slumber for lepidopterists. The work was partially funded through Musica Nova composition fund. 
Valgeir Sigurðsson 
Point of departure

I wrote a solo violin piece for Halla Steinunn of Nordic Affect in 2014. At the premiere the other members of the group excitedly asked me when they would get to play a piece like this. So it was on the drawing table for a while to write a piece like ‘that’ for the whole group. In the violin piece 2 Circles I was looking at the relationship between a musician with his instrument, and the violinist had to tune her voice with the instrument. The piece sounds rather simple, but great concentration is required from the hand and voice of the musician. 
In the piece Point of Departure I continue to explore this delicate relationship between a person and her instrument, with the addition of the tuning together with other musicians and their voices. The musicians need to play as one instrument. One voice. 
Hildur Guðnadóttir 
Clockworking

Clockworking was commissioned by Nordic Affect in 2013. It is written for a baroque string trio and electronics. The piece is based on repeated rhythmic motives and tonal material that is like different sized tooth wheels in a human mechanism. It's influenced by traditional work songs and the idea of repetitive manual labor as a source for music and rhymes. 
María Huld Markan Sigfúsdóttir 
Shades of Silence

Shades of Silence is heartwarmingly written for Nordic Affect.
– an inwards and outwards escape to the subtle nuances of silence –
Anna Thorvaldsdóttir
A wheel, slowly, rolling out of itself

Ein Rad, langsam rollt aus sich selber / A wheel, slowly, rolling out of itself was commissioned for Nordic Affect’s US tour.
Jóhann Jóhannsson
ÞÝÐ

The title ÞÝÐ refers to an Icelandic weather description and translates as favourable, soft or gentle. The word is a part of the installation at Roni Horn’s Library of Water in Stykkishólmur, Iceland. The work was commissioned by Nordic Affect for their concert at Reykjavík Arts Festival in 2014. 
Úlfur Hansson 

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Tornar